Mitä yritysvakuutuksia yritys tarvitsee? Mikä on hyvä yritysvakuutus?

Yritysvakuutuksia kannattaa vertailla jo ennen yritystoiminnan aloittamista. Siinä missä jotkut yritysvakuutukset ovat vapaaehtoisia, toiset taas ovat laissa säädeltyjä ja siten pakollisia. Myös pienten yritysten kannattaa ottaa vähintäänkin vastuuvahinkovakuutus, myös silloin jos teet töitä kotoasi käsin. Vakuutus turvaa sinua ja yritystäsi silloin, kun sinä, työntekijäsi tai tuotteesi aiheuttaa vahinkoa kolmannelle osapuolelle. Voit suojata itseäsi ja henkilöstöäsi vahingoilta, myös ulkomaille suuntaavien työmatkojen aikana. Myös kiinteistöt kannattaa vakuuttaa.

Tässä artikkelissa perehdymme tarkemmin erilaisiin yritysvakuutuksiin toimialasta riippumatta.

Mitä vakuutuksia yritykselle pitää ottaa?

Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutus on yksi tärkeimmistä vakuutuksista, jotka voivat suojella uutta yritystä. Jos yrityksesi aiheuttaa vahinkoa toiselle, vastuuvahinkovakuutus voi säästää yrityksesi vahingonkorvauksien maksamiselta. Vahinko voi sattua esimerkiksi itse työtä suorittaessa, liikekiinteistöä ylläpidettäessä, työn organisoinnissa tai valvonnassa sattuneista vahingoista tai suunnittelutyön aikana. Yrittäjä voi valita tavallisimpien vastuuvakuutusten joukosta esimerkiksi toiminnan vastuuvakuutuksen tai tuotevastuuvakuutuksen tai molemmat. Jos tapahtuneesta järjestetään oikeudenkäynti, vakuutusyhtiösi kattaa oikeudenkäynnistä koituvat kustannukset.

Toiminnan vastuuvakuutus

Jos haluat suojautua vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, harkitse siinä tapauksessa toiminnan vastuuvakuutuksen ottamista. Koska vastuuriskit vaihtelevat eri toimialojen välillä, myös vakuutuksissa löytyy eroja. Tuotannossa yritykset tarvitsevat vakuutusta tuotteiden mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja korvaamaan. Palvelualalla suurin riski liittyy itse palveluiden suorittamiseen. Jotta saat selville, mikä vakuutus on juuri sinun yrityksellesi oleellisin, sinun täytyy ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön.

Toiminnan vastuuvahinkovakuutus ei voi kuitenkaan korvata vahinkoa omaisuudelle, joka on vakuutuksenottajan hallussa, lainassa, valmistettavana, säilytettävänä tai asennettavana tai korjattavana. Tämä vakuutus ei myöskään korvaa virheellisesti tehdyn työn korjaamisesta aiheutuneita kuluja. Hitaasti syntyneet ympäristövahingot ja tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutetut vahingot ovat myös korvausvelvollisuuden ulkopuolella.

Tuotevakuutus
Jos yrityksesi valmistaa tuotteita, sinun täytyy vakuuttaa yrityksesi tuotteidesi aiheuttamien vahinkojen varalle.

Tuotevastuuvakuutus

Mikä on tuotevastuuvakuutus? Tämä yritysvakuutus suojaa sinua vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, silloin kun toiselle aiheutuu henkilö- tai esinevahinkoja ja jotka aiheutuvat toiselle luovutetusta tuotteesta.

Tuotevastuuvakuutus ei kuitenkaan korvaa luovutetulle tuotteelle aiheutunutta vahinkoa, tuotteen vaihtamisesta, palauttamisesta tai markkinoilta vetämisestä aiheutuneita kustannuksia tai tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettuja vahinkoja.

Varallisuusvastuuvakuutus

Mitä varallisuusvastuuvakuutus tarkoittaa? Tämä vakuutus on tarkoitettu etenkin niille yrityksille, joiden aiheuttamat vahingot liittyvät nimenomaan varallisuuteen. Tällaisia yrityksiä voivat olla esimerkiksi tili- ja kirjanpitotoimistot, asianajo- ja lakiasiaintoimistot sekä isännöitsijätoimistot. Vakuutus ei kuitenkaan tule kattamaan virheellisesti tehdyn työn korjaamisesta syntyneitä kuluja tai törkeällä tuottamuksella aiheutettuja vahinkoja.

Konsulttitoiminnan vastuuvakuutus

Mitä konsulttitoiminnan vastuuvakuutus kattaa? Tämä vakuutus soveltuu monille teknistä suunnittelutyötä tekeville yrityksille. Konsulttivastuuvakuutus ei kuitenkaan ylety liikkeenjohdon- tai hoidon konsultointiin, kiinteistönarviointiin tai kiinteistöjen kosteus- ja kuntotarkastuksiin. Vakuutuksen piirissä ovat ne vahingot, jotka ovat aiheutuneet suunnitteluvirheistä ja joista vakuutuksen ottanut yritys on korvausvelvollinen oikeuden päätöksen myötä.

Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus

Milloin toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus kannattaa ottaa? Tämä vakuutus suojaa silloin, jos yhtiön johto koostuu pääasiassa muista kuin yrityksen omistajista. Yrityksen johto jotka ovat suojan piirissä voivat olla esimerkiksi toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet ja hallintoneuvoston jäsenet. Tämän vakuutustyypin piiriin kuuluu sellaiset varallisuusvahingot, jotka vakuutetut ovat aiheuttaneet hallintoelimen jäsenenä toimiessaan.

Mitä konsultointivastuuvakuutus tarkoittaa? Mikä on konsulttivastuuvakuutus?
Tarjoaako yrityksesi konsulttipalveluita? Tarvitset todennäköisesti konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksen.

Muut vastuuvakuutukset

Erikoistuneempia vastuuvakuutuksia voi ottaa esimerkiksi rakennustyön valvontaan, arkkitehtien ja insinöörien aiheuttamiin vahinkoihin ja ympäristön vahinkojen korjaamiskustannuksiin.

Yrittäjän tapaturmavakuutus

Yrittäjänä tarvitset tapaturmavakuutuksen siltä varalta, että tapaturmasta tai ammattitaudista toipuminen vie aikaa. Vakuutuksen avulla saat itsellesi toimeentuloturvan. Yrittäjän tapaturmavakuutus tarjoaa laajimman mahdollisen turvan, jonka voit saada yrittäjänä. Vakuutus korvaa sairaanhoitokulujasi, työkyvyttömyydestä johtuvia ansionmenetyksiä, kuntoutusta sekä antaa korvausta pysyvästä haitasta. Lisäksi yrittäjä voi ottaa myös ylimääräisen vakuutuksen, joka turvaa tapaturmia vapaa-ajalla.

Kuka voi ottaa yrittäjän tapaturmavakuutuksen?

Olet oikeutettu yrittäjän tapaturmavakuutukseen, jos sinulla on yrittäjän eläkevakuutus, eli YEL-vakuutus. Saman vakuutuksen omaavat perheenjäsenesi ovat myös oikeutettuja tähän vakuutukseen.

Kenelle yrittäjän tapaturmavakuutus sopii?

 • Yrityksen omistajalle
 • Yhtiömiehille
 • Osakeyhtiön johtavassa asemassa oleville henkilöille (omistaa yksin 30 % tai yhdessä perheenjäsenen kanssa yli 50 % osakepääomasta tai äänimäärästä)

Kenelle yrittäjän tapaturmavakuutus ei sovi?

 • Niille osakeyhtiön jäsenille, joilla ei ole johtavaa asemaa (omistaa yksin enintään 30 % tai yhdessä perheenjäsenten kanssa enintään 50 % osakepääomasta ja äänimäärästä)
 • Palkkaa saaville työntekijöille

Ne henkilöt, jotka eivät voi saada yrittäjälle tarkoitettua tapaturmavakuutusta, voivat saada sen sijaan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen.

Ajoneuvovakuutus

Liikennevakuutus on pakollinen kaikille liikenteeseen aikoville moottoriajoneuvoille ja perävaunuille. Lakisääteinen liikennevakuutus ei kuitenkaan korvaa kaikkea. Kattavamman vakuutuksen suojan saat kun otat vapaaehtoisen ajoneuvovakuutuksen. Autovakuutuksia löytyy eri tasoisia: lain vaatima liikennevakuutus, kaskovakuutus ja premium-tason kasko. Muita ajoneuvoille tarjottavia vakuutuksia ovat esimerkiksi työkonevakuutus, ajoneuvokaupan ryhmävakuutus, busseille tarkoitettu vakuutus, liikenteenharjoittajalle tarkoitettu vakuutus, sairaankuljetusvakuutus ja taksivakuutus.

Mitä vapaaehtoinen ajoneuvovakuutus korvaa?

 • Ajoneuvolle itselleen sattuneita vahinkoja, kuten varkaus-, kolari-, palo-, ilkivalta-, lasirikko- ja hirvivahinkoja
 • Pysäköidyn auton vahinkoja
 • Eläinvahinkoja
 • Luonnonilmiöistä aiheutuvia vahinkoja
 • Lunastukseen menosta johtuvan uuden auton hankinnasta koituvia kustannuksia
 • Oikeusturvakuluja
 • Ulkomailla tapahtuneita vahinkoja

Kasko ei kata kaikkia näitä kohtia automaattisesti, joten vakuutuksesi taso määrittelee sen, mitä vahinkoja sinulle katetaan.

Millainen vakuutus kannattaa ottaa työautolle?
Yrityksille suunnatut autovakuutukset toimivat tavallisten vakuutusten tapaan. Mitä kattavamman vakuutuksen valitset, sitä vähemmän vastuuta itsellesi jää vahinkotapauksissa.

Keskeytysvakuutus

Jos liiketoimintasi keskeytyy, sitä saattaa seurata tuoton menetystä ja ylimääräisiä kuluja. Jos olet hankkinut keskeytysvakuutuksen, se saattaa korvata vahinkoja jos toimintasi on keskeytynyt oman omaisuutesi tai toimipaikkasi vahingoittumisen takia.

Kiinteistövakuutus

Mitä kiinteistövakuutus kattaa? Tämä vakuutus kattaa asuin-, toimisto- ja liikekiinteistöille sattuneita vahinkoja. Kiinteistövakuutukset voivat koskea joko omaisuutta tai korvata toimintaan vaikuttavia vahinkoja. Omaisuusvakuutuksen tarkoitus on korvata asiakkaalle esimerkiksi tulipalosta, vesivahingosta tai talotekniikan rikkoutumisesta johtuvia kustannuksia. Toiminnan vakuutukset taas kattavat esimerkiksi vuokratuloja, joita jää saamatta rakennukselle aiheutuneen vahingon takia.

Kiinteistövakuutukset korvaavat:

 • Tulipalovahinkoja
 • salaman iskusta, myrskyistä ja räjähdyksestä syntyneitä vahinkoja
 • murrosta ja ilkivallasta aiheutuneita kustannuksia
 • putkistoista vuotaneiden nesteiden aiheuttamia vahinkoja
 • talotekniikan rikkoutumisia ja
 • vahingoista aiheutuneita vuokratulojen menetyksiä.

Oikeusturvavakuutus

Mikä on oikeusturvavakuutus? Tämän vakuutuksen tarkoitus on korvata kustannuksia, jotka koituvat esimerkiksi asianajo- ja oikeudenkäyntiprosesseista. Jotta voit tehdä korvaushakemuksen, asian pitää liittyä vakuutettuun toimintaan ja asia voidaan käsitellä käräjäoikeudessa. Vakuutus korvaa esimerkiksi asianajokustannuksia. Oikeusturvavakuutus on monen yrityksen perustyökalupakissa ja miltei kaikki isommat yritykset ovat suojautuneet tämän vakuutuksen avulla pahimman varalle.

Omaisuusvakuutus

Mitä omaisuusvakuutus tarkoittaa? Omaisuusvakuutuksella tarkoitetaan sellaista vakuutusta, joka korvaa esinevahinkoja tai muita ehtojen mukaisia kuluja. Jotta vakuutus vastaa varmasti yrityksesi tarpeita, sinun kannattaa ottaa selvää kyseisen vakuutuksen kattavuudesta. Omaisuusvakuutuksia kun löytyy markkinoilta moniin tarpeisiin.

Omaisuusvakuutus saattaa kattaa:

 • Paloista, räjähdyksistä ja myrskyistä aiheutuvia vahinkoja
 • murtovarkauksista ja ilkivallasta aiheutuvia kustannuksia
 • ryöstöistä tai sieppauksista aiheutuvia kustannuksia
 • epidemioista johtuvia kuluja kun noudatat viranomaisten antamia ohjeita tarttuvien tautien leviämisen estämiseksi
 • kavalluksista ja petoksista aiheutuvia kuluja
 • tulvista, vesivahingoista ja epidemioista aiheutuvia vakuutuksia
 • muusta kuin ulkoisesta syystä johtuva rikkoutuminen

Matkavakuutus

Tapahtui matka sitten kotimaassa tai ulkomailla, matkustava henkilöstö tarvitsee kattavan matkavakuutuksen. Lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa vain töissä tai työhön liittyvissä olosuhteissa sattuneet tapaturmat. Työmatkalla sattunutta äkillistä sairastumista se ei korvaa. Tapaturman tai äkillisen sairastapauksen sattuessa sinä tai työntekijäsi voi hakeutua yksityiselle lääkäriasemalle tai sairaalaan. Matkavakuutus sisältää yleensä myös matkustaja- ja matkatavaravakuutukset, mutta nämä voi ottaa halutessaan myös erikseen.

Edellinen artikkeliVälivuosi ulkomailla kevytyrittäjänä
Seuraava artikkeliYrityksen perustamisen muistilista

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän
Captcha verification failed!
Captcha-käyttäjän tulos epäonnistui. ota meihin yhteyttä!