Oletko koskaan katsonut kauhuissasi esitäytettyä veroilmoitusta ja miettinyt, mitä laatikoihin pitäisi kirjata? Tämän artikkelin tarkoituksena on käydä kohta kohdalta läpi henkilökohtaisen verotuksen ja verovähennysten saloja, jotta voit parhaiten hyödyntää sinulle kuuluvat verovähennykset.

Yksityishenkilön verotus

Käydään läpi yksityishenkilön verotuksen pääkohdat. Kaikki tulosi jaetaan ansiotuloihin ja pääomatuloihin, jotka sitten verotetaan erikseen. Ansiotuloa ovat esimerkiksi palkkatulot, eläkkeet ja saadut etuudet. Pääomatuloja ovat ne tulot, jotka saat omaisuudestasi, eli esimerkiksi vuokratulot, osakkeiden luovutusvoitot ja osakaslainat. Kummastakin tulolajista tehdään sitten vähennykset erikseen. Näiden jälkeen jää jäljelle puhdas ansio- tai pääomatulo, josta sitten tehdään vielä valtionverotuksen ja kunnallisverotuksen vähennykset. Tästä jäljelle jäävät tulot verotetaan henkilökohtaisen verotuksen mukaisesti.

Veroilmoitus

Esitäytetty veroilmoitus kolahtaa postiluukusta aina keväisin. Veroilmoitukseen tuli paljon muutoksia vuonna 2019, joista löydät lisäinfoa tästä. Veroehdotuksen tarkistaminen ja täyttäminen ovat sellaisia asioita, jotka saattavat herättää kysymyksiä. Kaikki tietävät, että jotain sinne pitäisi rustata, mutta harva tietää kaikki yksityiskohdat, miten verovähennyksistä tehokkaimmin pääsee hyötymään. Vaikka osa vähennyksistä on laskettu puolestasi suoraan, esimerkiksi matkat ja ammatinharjoittamiseen liittyvät kulut on osattava itse laskea ja hakea. 

Veroilmoitus annetaan aina toukokuussa esitäytetyllä veroilmoituksella. Ilmoituksen voit antaa joko paperilomakkeella tai verkossa Verohallinnon OmaVero -palvelussa. Sähköisessä ilmoituksessa on etuna se, että erillisiä lomakkeita ei tarvitse liittää ilmoitukseen mukaan, vaan samat tiedot annetaan verkkopalvelun ohjeita noudattamalla. Huomaa, että entisestä poiketen siis muutoksia ei saa tehdä suoraan sille paperille, joka tippuu postiluukusta keväällä. Muutokset on sen sijaan täytettävä erillisille lomakkeille. Lomakkeiden täyttämiseen on annettu tarkat ohjeet, sillä ne luetaan koneellisesti. Sähköinen veroilmoitus on ehdottoman suositeltava jokaiselle. Jos OmaVeron käyttäminen ei luonnistu omasta takaa, on mahdollista valtuuttaa osaavampi täyttämään sen henkilön puolesta.

Ilmoitukseen ei tarvitse liittää kuitteja eikä tositteita menoista. Verottaja voi kuitenkin satunnaisotannalla pyytää niitä jälkikäteen, joten säilytä niitä varmuuden vuoksi vähintään kolmen vuoden ajan.

Ilmoitukseen ei tarvitse liittää kuitteja eikä tositteita menoista. Verottaja voi kuitenkin satunnaisotannalla pyytää niitä jälkikäteen, joten säilytä ne varmuuden vuoksi vähintään kolmen vuoden ajan. Lisäksi tulonhankintamenoista voidaan pyytää muistiinpanoja, jos tuloista ei ole tarpeen tehdä kirjanpitoa. Tällaisiksi menoiksi lasketaan esimerkiksi arvopaperikauppa. Muistiinpanoja harvoin vaaditaan, sillä yleensä menoista on olemassa muita tositteita. Nykyisin arvopaperikauppaa käydään paljon sähköisesti, joten arvo-osuustilien tiliotteet riittävät muistiinpanoiksi.

Miten vähennykset saadaan?

Osa vähennyksistä on sellaisia, jotka Verohallinto laskee suoraan. Sinun ei siis tarvitse huolehtia niiden ilmoittamisesta. Osa taas näkyy valmiiksi veroilmoituksessa, mutta sinun tulee tarkistaa niiden oikeellisuus. Esimerkiksi tulonhankkimiskulut ovat usein sellaisia, jotka sinun täytyy laskea ja merkitä itse. Jos kohdan vähennyksissä otetaan huomioon vain tietyn omavastuun ylittävä osuus, merkitse kuitenkin koko summa. Omavastuu lasketaan vasta verottajan päässä. Älä liitä veroilmoitukseen mukaan alkuperäisiä kuitteja ja tositteita, ellei niitä erikseen sinulta pyydetä.

Vähennykset ansiotuloista

Osa ansiotulojen vähennyksistä lasketaan automaattisesti. Jos esitäytetyssä veroilmoituksessasi on jo lukuja, varmista, että ne ovat oikein. Ansiotulojen verot maksetaan mm. palkkatyöstä, eläkkeistä ja etuuksista. Pääasiassa vähennyksiin oikeuttavia menoja ovat sellaiset, jotka suoraan liittyvät tulojesi hankkimiseen tai niiden säilyttämiseen. Verotuksessa lasketaan ansiotulot ja pääomatulot omina tulolajeinaan ja niiden vähennykset koskevat aina vain jompaakumpaa. Lisäksi osa ansiotulojen vähennyksistä koskee vain kunnallis- tai valtionverotusta, osa taas molempia.

Pääasiassa vähennyksiin oikeuttavia menoja ovat sellaiset, jotka suoraan liittyvät tulojesi hankkimiseen tai niiden säilyttämiseen.

Puhdas ansiotulo

Puhdas ansiotulo on termi, jota käytetään paljon yksityishenkilön verotuksessa. Tällä tarkoitetaan sitä ansiotuloa, josta on vähennetty luonnolliset vähennykset. Näitä ovat siis ne menot, jotka suoraan liittyvät ansiotulojen hankkimiseen tai säilyttämiseen. Luonnollisiin vähennyksiin laskettavia menoja voivat olla esimerkiksi ammattikirjallisuus, työvälineet ja työttömyyskassan maksut.

Automaattiset vähennykset ansiotulon verotuksesta

Verohallinto laskee osan vähennyksistä ilman, että sinun tarvitsee erikseen niitä vaatia. Seuraavat vähennykset ovat näitä automaattisesti laskettavia vähennyksiä:

Tulonhankkimisvähennys

Tulonhankkimisvähennystä myönnetään kaikille, jotka ovat saaneet palkkatuloa verovuoden aikana. Vähennyksen suuruus on 750 euroa palkkatulon määrästä, kunhan olet saanut palkkaa vähintään tämän 750 euron verran. Muista tulon hankkimiseen liittyvistä vähennyksistä kerrotaan lisää alempana.

Ansiotulovähennys

Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys lasketaan sen perusteella, paljonko ansiotulosi ovat olleet. Vähennyksen määrä on progressiivinen ja sen enimmäismäärä on 3 570 euroa. Sinulla ei siis ole oikeutta ansiotulovähennykseen, jos puhdas ansiotulosi ylittää 93 333 euroa.

Eläketulovähennys

Eläketulovähennystä myönnetään sekä valtion- että kunnallisverotuksessa. Sen määrä riippuu kaikkien ansiotulojen suuruudesta. Jos puhtaat ansiotulot ovat yli 40 493 euroa valtionverotuksessa tai yli 27 447 euroa kunnallisverotuksessa, ei henkilöllä ole oikeutta eläketulovähennykseen.

Invalidivähennys

Invalidivähennyksen voi saada sellainen henkilö, jolla on pysyvä sairaus, vika tai vamma, jonka haitta-aste on 30 – 100 %. Ensimmäisellä kerralla haitta-asteesta on oltava selvitys, kuten lääkärintodistus, mutta sen jälkeen Verohallinto ottaa sen automaattisesti verotuksessa huomioon. Työkyvyttömyyseläkeläisen haitta-aste on automaattisesti 50 tai 100 % riippuen, siitä onko työkyvyttömyyseläke täyttä eläkettä vai osaeläkettä. Invalidivähennyksen voi saada sekä kunnallis- että valtionverotuksessa. Se lasketaan haitta-asteen mukaan niin, että valtionverotuksessa enimmäismäärä on 115 euroa ja kunnallisverotuksessa 440 euroa.

Opintorahavähennys

Opintorahavähennys myönnetään kunnallisverotuksessa opiskelijoille, joiden tulot ovat pienet. Jos opiskelija ei ole saanut muita tuloja, voi vähennys olla suuruudeltaan korkeintaan opintorahan määrä ja enintään 2 600 euroa. Yli 7 800 euron puhtailla ansiotuloilla ei ole oikeutta opintorahavähennykseen.

Lisäksi lyhennetystä opintolainasta voi saada opintolainavähennyksen valtionverotukseen. Vähennykseen vaaditaan, että korkeakoulututkinto on suoritettu loppuun ja että opiskelupaikka on otettu vastaan vuosina 2005 – 2014. Tämän jälkeen aloittaneilla opiskelijoilla opintolainavähennys on korvattu opintolainahyvityksellä, joka on verovapaata sosiaalietuutta. Opintolainavähennyksestä ja -hyvityksestä kerrotaan lisää jäljempänä.

Yksityishenkilön verovähennykset: opintorahavähennys
Pienituloiset opiskelijat saavat opintorahavähennystä

Merityötulovähennys

Merityötulovähennys tehdään nimensä mukaisesti saadusta merityötulosta sekä valtion- että kunnallisverotuksessa. Vähennyksen määrä on 20 % merityötulon määrästä, enintään 7 000 euroa. Merityötulovähennystä korotetaan niiltä kalenterikuukausilta, jolloin alus ei ole käynyt Suomessa.

Perusvähennys

Kunnallisverotuksen perusvähennys lasketaan sen jälkeen, kun muut automaattiset vähennykset on otettu huomioon. Perusvähennys tehdään niin, että korkeintaan 3 630 euron suuruiset tulot vähennetään kokonaisuudessaan. Osittaisen perusvähennyksen saa, kun muiden vähennysten jälkeinen kunnallisverotuksessa verotettava tulo on suurempi kuin 3 630 euroa, mutta korkeintaan 23 800. Perusvähennyksen tarkoituksena on siis keventää verotusta, jos ansiotulot ovat pienet.

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassa

Useimmat työttömyyskassat ja ammattiliitot välittävät tiedot maksetuista jäsenmaksuista suoraan verottajalle. Nämä menot ovat kokonaan verovähennyskelpoista menoa. Muista kuitenkin varmistaa, että tiedot ovat ilmoitettu oikein.

Pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut

Myös tämän kohdan pitäisi olla jo valmiiksi täytettynä. Varmista kuitenkin, että tiedot ovat oikein. Tässä kohdassa huomioidaan ne pakolliset maksut, jotka työnantaja on perinyt palkasta. Näitä ovat siis eläke- ja työttömyysvakuutusmaksu sekä osuutesi kollektiivisesta eläkevakuutuksesta. Mukaan luetaan myös urheilijan vapaaehtoiset eläke- ja tapaturmavakuutuksen maksut.

Muut ansiotulojen vähennykset

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Tätä erityistä vähennystä voit saada, jos veronmaksukykysi on olennaisesti alentunut työttömyyden, sairauden tai elatusvelvollisuuden vuoksi. Tämä vähennys on harkinnanvarainen ja sen saamisen päätöksessä otetaan huomioon myös muiden perheenjäsenten verotettavat ja verovapaat tulot. Vähennyksen määrä on korkeintaan 1 400 euroa ja sen hakemisesta on tehtävä selvitys kohdassa 15.

Alentumisvähennystä ei voi saada täysimääräisenä, jos tietyt vuosittaiset tulorajat ylittyvät. Nämä rajat ovat joko 17 500 euroa yksinäiseltä verovelvolliselta tai 26 500 euroa puolisoilta. Jos yksinäinen verovelvollinen saa yli 27 000 euroja tuloja tai puolison kanssa yhteensä 40 000 euroa vuodessa, ei veronmaksukyvyn alentumisvähennystä voi saada ollenkaan. Huomaa, että tässä otetaan huomioon puhtaat ansio- ja pääomatulot.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennystä voit saada, jos veronmaksukykysi on olennaisesti alentunut työttömyyden, sairauden tai elatusvelvollisuuden vuoksi. Tämä vähennys on harkinnanvarainen ja sen saamisen päätöksessä otetaan huomioon muiden perheenjäsenten tulot.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennystä voi saada korkeiden sairaskulujen perusteella. Tällöin sillä on merkitystä, paljonko sairaskulujen kokonaismäärä on vuodessa sekä paljonko henkilöllä on tuloja. Verohallinnon sivuilla kerrotaan lisää veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen hakemisesta, määrästä ja myöntämisestä.

Lahjoitusvähennys

Voit saada puhtaasta ansiotulosta lahjoitusvähennystä, jos olet lahjoittanut julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle yhteensä vähintään 850 euroa ja korkeintaan 500 000 euroa. Lahjoituksen saaneen korkeakoulun on sitten ilmoitettava tästä verottajalle ja tämä merkitään suoraan veroilmoituksellesi. Euroopan talousalueen sisällä annettavista lahjoituksista saa myös lahjoitusvähennyksen, mutta näiden tietojen antamisesta olet itse vastuussa.

Tulonhankkimiskulut

Tulonhankkimiskulut ovat siis nimensä mukaisesti niitä kuluja, joita sinulle tulee ansiotyön tekemisestä. Ne vähennetään suoraan palkkatuloista, mutta niissä on 750 euron omavastuu. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jos tulonhankkimiskulusi ovat alle tämän, niitä ei ilmoiteta veroilmoituksessa. 750 euron omavastuu johtuu siis siitä, että Verohallinto laskee palkkatuloistasi automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennykset, eli tämän verran verottaja odottaakin, että sinulle tulee tulonhankkimiskuluja. Jäsenmaksut ja asunnon ja työpaikan väliset matkat eivät kuulu tähän tulonhankkimisvähennykseen, vaan ne vähennetään aina.

Tulonhankkimiskulut merkitään esitäytettyyn veroilmoitukseen kohtaan 3.4. Verottaja haluaa tietää, miten nämä kulut ovat liittyneet tulojen hankintaan. Ilmoita siis kohdassa ammattisi ja erittele kulut. Säilytä menoista tositteet ja kuitit.

Mitä nämä tulonhankkimiskulut sitten ovat? Alla listatut vähennykset ovat sellaisia, joita ei automaattisesti sinulta vähennetä. Sinun siis on itse pidettävä huolta siitä, että saat ne vähennykset, jotka sinulle kuuluvat.

Ammattikirjallisuus

Ammattikirjallisuuteen luetaan sellaiset kirjat ja lehdet, jotka ovat tarpeellisia ammattitaidon ylläpitämiseksi tai ammatinharjoittamiseen. Tähän ei yleensä lueta mukaan yleisteoksia, kuten sanakirjoja ja tietosanakirjoja eikä sanoma- ja aikakausilehtiä.

Työvälineet

Jos joudut hankkimaan ja ylläpitämään omakustanteisesti ansiotyössä tarvitsemiasi työvälineitä, koneita tai laitteita, lasketaan ne vähennyskelpoiseksi menoksi. Jos arvioit, että hankkimasi työväline on käytössä yli 3 vuotta, tulee siitä tehdä poistoja. Alle 1 200 euron työvälineen yleensä vähennetään sinä vuonna, kun ne on hankittu. Poistot ovat suuruudeltaan yleensä 25 %. Tämä tarkoittaa siis sitä, että ensimmäisenä vuonna poiston määrä on 25 % alkuperäisestä hinnasta. Tästä jää jäljelle menojäännös. Seuraavana vuonna tämä 25 % poisto tehdään edellisen vuoden menojäännöksestä. Poistoja tehdään siksi, että näin hankintameno jaetaan useammalle vuodelle. Koko jäljellä oleva menojäännös vähennetään sinä vuonna, kun työväline tuhoutuu. Poisto on siis se määrä, joka merkitään esitäytettyyn veroilmoitukseen.

Työhuonevähennys

Jos sinulla ei ole työnantajan järjestämää työpistettä tai työhuonetta, voit saada työhuonevähennystä. Tähän vaaditaan lisäksi, että työsi on sen luonteista, että siitä huomattava määrä tehdään kotona. Kotona tehty työ voidaan vähentää joko tulonhankkimiskuluna tai työhuonevähennyksenä sen luonteesta riippuen. Tulonhankkimiskuluiksi voidaan laskea esimerkiksi vuokra, lämmitys- ja valaistuskulut. Jos käytät työhuonetta ansio- ja pääomatulojen hankintaan, voit tehdä vähennyksen molemmista tulolajeista.

Kotona tehtävässä työssä on kuitenkin hankala eritellä, mikä liittyy tulonhankkimiseen ja mikä ei. Tästä syystä Verohallinto on ilmoittanut määrät, paljonko vähennystä voi tehdä työhuonevähennyksenä. Jos työhuoneesta aiheutuvat kulut ylittävät tämän, on sinun tehtävä siitä erillinen selvitys. Vuonna 2020 täytettävässä veroilmoituksessa työhuonevähennykset ovat seuraavat:

920 euroa, jos käytät kodin työpistettä pääansiotulon hankkimiseen, eikä työnantaja ole järjestänyt työpistettä tai -huonetta

920 euroa, jos käytät kodin työpistettä yli 50 % pääansiotulon hankkimiseen etätyönä, vaikka työnantaja on järjestänyt työpisteen tai -huoneen

460 euroa, jos käytät kodin työpistettä korkeintaan 50 % pääansiotulon hankkimiseen etätyönä, vaikka työnantaja on järjestänyt työpisteen tai-huoneen

460 euroa, jos käytät kodin työpistettä osapäiväisesti pääansiotulon tai huomattavien sivutulojen hankintaan

230 euroa, jos käytät kodin työpistettä satunnaisesti sivutulojen hankintaan

Jos puolisot käyttävät samaa asuntoa pääansiotulojen tai sivutulojen hankintaan, voivat molemmat puolisot saada saman työhuonevähennyksen.

Yksityishenkilön verovähennykset: työhuonevähennys
Jos teet työnantajan osoittamia töitä kotona, sinulla voi olla oikeus työhuonevähennykseen

Muut vähennyskelpoiset tulonhankkimiskulut

Kaikkia mahdollisia vähennyskelpoisia kuluja on mahdotonta listata. Tässä kuitenkin käydään läpi vielä kaikkein yleisimmät kulut, jotka voi vähentää ansiotulon verotuksessa.

Virka- tai työpuku

Ainoastaan siinä tapauksessa, että työnantaja ei hanki työvaatteita ja että työvaatteita ei voi käyttää työtehtävien ulkopuolella.

Tietokone ja tietoliikenneyhteydet

0% – 100% riippuen sen mukaan, onko tietokoneen työkäytöstä näyttöä ja kuinka paljon konetta käytetään nimenomaan työtehtäviin.

Opintomatkojen kustannukset

Ainoastaan siinä tapauksessa, että matka on tarpeellinen olemassa olevan työn tai työtehtävän suorittamiseksi. Vähennys ei useimmiten ole 100 %, jos matkan katsotaan olevan osittain huvimatka.

Muuttokustannukset

Ainoastaan siinä tapauksessa, että työnantajasi määrää muuttamaan. Jos hakeudut toiselle paikkakunnalle oma-aloitteisesti tai muutat uuden työpaikan perässä, muuttokustannukset eivät ole vähennyskelpoisia.

Palkkamenot

Ainoastaan siinä tapauksessa, että maksamasi palkat ovat todistettavasti sinun tulonhankkimisestasi johtuvia. Muut palkat saattavat olla kotitalousvähennyksen piirissä. Puolisolle maksettu palkka ei ole vähennyskelpoista. Yli 14-vuotiaan lapsen palkka sen sijaan on vähennyskelpoista.

Tieteen ja taiteen harjoittajien kustannukset

Vähennyskelpoisia ovat ne menot, joita ei ole katettu apurahalla tai stipendeillä. Verohallinnon sivuilla on selvennetty lisää, minkälaiset kustannukset ovat tieteen ja taiteen harjoittajille vähennyskelpoisia.

Työasuntovähennys

Vaikka normaalisti vuokrat eivät ole vähennyskelpoista menoa, on työasunto tähän poikkeus. Työasunnolla tarkoitetaan tässä tilanteessa sellaista asuntoa, jonka joudut vuokraamaan siitä syystä, että ensisijainen työpaikkasi sijaitsee yli 100 kilometrin päässä vakituisesta asunnostasi. Tämä vähennys voi olla korkeintaan 450 euroa kuukaudessa (vuonna 2022) ja sen tarkoituksena on kannustaa ottamaan vastaan töitä oman asuinpaikkakunnan ulkopuolelta. Työasuntovähennys on selkeintä saada tilanteessa, jossa perheesi asuu edelleen asuinpaikkakunnalla. Perheettömän sinkkutyöntekijän ei ole mahdollista saada työasuntovähennystä, ellei hänellä ole kahta varsinaista työpaikkaa ja kahta asuntoa kahdella eri paikkakunnalla. Verottaja katsoo, että perheettömällä ei ole syytä olla kahta asuntoa eri paikkakunnilla, ellei hänellä ole myös työpaikkoja molemmissa paikoissa.

Matkakulut

Voit vähentää töiden tekemiseen tai työmatkoihin liittyvät kustannukset. Matkakuluja voidaan vähentää joko tulonhankkimisvähennyksenä tai asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina. Jos sinulla on edellisenä vuonna ollut matkakuluja, saatetaan ne merkitä valmiiksi verokortille.

Asunnon ja työpaikan väliset matkat

Tässä kohdassa otetaan huomioon työmatkojesi halvin mahdollinen hinta. Tämä tarkoittaa siis sitä, että vähennys lasketaan sen mukaan, millä kulkuneuvolla on halvinta kulkea työpaikan ja kodin välistä matkaa.

Julkinen liikenne

Useimmiten julkinen liikenne katsotaan halvimmaksi vaihtoehdoksi. Sillä ei siis ole merkitystä, millä kulkuneuvolla todellisuudessa matkan taitat. Useimmiten halvimmaksi vaihtoehdoksi katsotaan julkisen liikenteen kausi- tai sarjalippu. Jos matkan voi taittaa useammalla eri julkisen liikenteen kulkuneuvolla, lasketaan kustannuksiksi halvin vaihtoehto.

Jos käyt vakituisesti töissä koko vuoden ajan, voit saada vähennystä 11 kuukaudelta. Loma-ajalta eikä etätyöpäiviltä ei voi saada vähennystä. Muista siis ilmoittaa matkakulut vain toteutuneiden matkojen mukaan.

Joukkoliikenteessä käytettyjen maskien hinnan voi vähentää verotuksessa matkakuluna.

Oma auto

Oman auton tai muun kulkuneuvon käytöstä voi silti joillakin perusteilla saada vähennyksiä. Tähän on Verohallinnon mukaan neljä hyväksyttävää syytä:

 1. Julkista liikennettä ei ole tarjolla ollenkaan työmatkalle
 2. Kävelymatka yhteen suuntaan on yhteensä yli 3 kilometriä.
 3. Odotusaika meno-paluumatkalla on yhteensä vähintään 2 tuntia.
 4. Työmatka alkaa tai päättyy klo 00:00 – 05:00 välisenä aikana.

Vähennettävät matkakulut omalla kulkuneuvolla lasketaan kilometrien perusteella. Vuonna 2022 kilometrien eurokorvaukset ovat seuraavat:

 • Oma auto: 0,25 €/kilometri
 • Työsuhdeauto: 0,19 €/kilometri
 • Moottoripyörä: 0,16 €/kilometri
 • Mopo: 0,09 €/kilometri
 • Polkupyörä: 85,00 €/vuosi

Matkakuluilla on omavastuu. Tämä omavastuu on 750 euroa, eli vasta sen ylittävistä kuluista saat vähennystä. Vähennyksen korkein määrä on 7 000 euroa. Matkakuluja ilmoittaessa tulee kuitenkin ilmoittaa koko määrä, eikä laskea omavastuuta pois.

Viikonloppumatkat

Viikonloppumatkat voivat olla vähennyskelpoisia siinä tapauksessa, että asut eri paikkakunnalla kuin perheesi nimenomaan työsi vuoksi. Myös tässä tilanteessa vähennys tehdään halvimman mahdollisen vaihtoehdon mukaan. Jos siis verottaja katsoo, että ehtisit käydä viikonlopun aikana kotona julkisilla kulkuneuvoilla, vähennetään ansiotulostasi matkalipun hinta. Jos teet vuorotyötä ja käyt kotona toisella paikkakunnalla jonain muuna vapaapäivänäsi, voit yleensä vähentää korkeintaan yhden matkan viikossa. Oman auton käyttämiseen on samat ohjeet kuin asunnon ja työpaikan välisissä matkoissa.

Viikonloppumatkaksi lasketaan myös sellaiset matkat, jotka teet työkomennuksen aikana kodin ja tilapäisen työpaikan välillä. Myös tässä tapauksessa yleensä vain yksi matka viikossa on vähennyskelpoinen. Viikonloppumatkojen kohdassa 3.5 B on kaksi saraketta. Laita ruksi kohtaan 1), jos työkomennuksesi keskeytyy, koska sinulle ei ole järjestetty majoitusta viikonlopuksi. Ruksi 2), jos työkomennuksesi keskeytyy ja käyt kotona loman tai sairasloman takia. Tällöin voit tehdä vähennyksen käyttämäsi kulkuneuvon mukaan.

Erityisalojen matkat

Erityisaloilla tarkoitetaan tässä tapauksessa rakennus-, metsä- ja maanrakennusaloja. Jos työskentelet jollain näistä aloista ja työkohteesi vaihtuvat, voit vähentää matkakulut sen mukaan, mitä kulkuneuvoa käytät. Jos työnantajasi korvaa joitain matkakuluja, nämä eivät tietenkään ole vähennyskelpoisia. Jos sinulla on jokin vakituinen paikka, josta haet työnantoja tai työvälineitä, lasketaan tämä tavalliseksi työmatkaksi, jolloin siitä ilmoitetaan A-kohdassa.

Toissijaisen työpaikan matkat

Toissijaisella työpaikalla tarkoitetaan sellaista saman työnantajan työpaikkaa, jossa työskentelet päätyöpisteesi ohella. Jos toissijainen työpaikka on eri paikkakunnalla kuin ensisijainen työpaikkasi, voit vähentää matkakulut sen kulkuneuvon mukaan, mitä olet matkalla käyttänyt. Huomaa, että toissijaisen työpaikan ja samalla paikkakunnalla olevan majoituspaikan välillä ovat ns. perustyömatkoja ja merkitään kohtaan A.

Yksityishenkilön verovähennykset: matkakulut
Verottaja suosii julkisia kulkuneuvoja, mutta joissain tapauksissa henkilöautolle ei ole vaihtoehtoja

Vähennykset pääomatuloista

Pääomatulojen vähennykset toimivat periaatteessa samoin kuin ansiotulojen vähennykset. Nimensä mukaisesti ne tehdään ainoastaan pääomatuloista ja ne perustuvat pääomatulojen hankkimiseen ja säilyttämiseen liittyviin kustannuksiin. Osa tiedoista voi olla jo ennakkoon täytettyjä. Muista aina siinäkin tapauksessa varmistaa, että tiedot ovat oikein. Tietojen korjaamisesta tulee usein täyttää erillinen lomake.

Pääomatulot ja luovutustappiot

Tässä kohdassa sinun on eriteltävä saamasi pääomatulot sekä niistä aiheutuneet luovutustappiot. Näihin yleensä vaaditaan erillisiä liitteitä. Täältä löydät kaikki veroilmoitukseen tarvittavat lomakkeet.

Osingot ja ylijäämät

Merkitse saamasi osinkotulot kokonaan. Älä siis vähennä ennakonpidätystä tai verovapaata osuutta itse. Näiden tietojen tulisi olla valmiina veroilmoituksessa, mutta jos joudut niitä korjaamaan, kirjoita kohtaan 15 osingon maksaja, maksajan Y-tunnus sekä maksetun osingon määrä. Ulkomailta saadut osingot ja ylijäämät merkitään kohtaan 10.3.

Ennakonpidätykset pääomatuloista ja osingoista

Myös tämän kohdan tulisi olla täytetty jo Verohallinnon toimesta.

Pääomatuloista tehtävät vähennykset

Tässä kohdassa päästään viimein merkitsemään vähennyksiä, joihin olet oikeutettu pääomatulojen hankkimisen pohjalta.

Arvopapereiden hoito- ja säilyttämismenot

Näillä tarkoitetaan niitä menoja, jotka koituvat arvopapereiden ja arvo-osuuksien, kuten osakkeiden ja rahasto-osuuksien säilyttämisestä. Näissä menoissa on 50 euron omavastuu. Älä kuitenkaan itse vähennä omavastuuta, kun merkitset tietoja tähän kohtaan.

Takaisin maksetut osakaslainat

Jos osakaslaina on verotettu pääomatulona, on sen takaisinmaksuerät vähennyskelpoisia. Voit kuitenkin tehdä näitä vähennyksiä vain viiden vuoden kuluessa siitä, kun laina on nostettu.

Muut tulonhankkimiskulut

Tähän kohtaan voit ilmoittaa muita pääomatulojen hankkimisesta aiheutuvat kulut. Tällaisia voivat olla esimerkiksi jälkimarkkinahyvitys, joka kertyy joukkovelkakirjalainoista. Lue lisää jälkimarkkinahyvityksestä täällä. Muista tulonhankkimiskuluista tulee liittää perustelut kohtaan 15.

Asuntovelan korot

Asuntolainan korkojen vähennys riippuu siitä, onko asuntolaina otettu perheen omaa asuntoa vai sijoitusasuntoa varten. Sijoitusasunnosta saatavat tulot ovat pääomatuloa, joten lainan korot ovat kokonaan vähennyskelpoisia. Huomaa, että tällöin kyseessä on tulonhankkimisvelka eikä asuntovelka, joten se merkitään kohtaan 7.6. Sen sijaan omaan asumiseen tarkoitetun asuntolainan korot ovat vähennyskelpoisia ainoastaan osittain. Vielä vuonna 2014 korkovähennys oli 75 %, mutta sitä on laskettu systemaattisesti joka vuosi. Vuonna 2022 koroista voi vähentää 5 %.

Sijoitusasunnosta saatavat tulot ovat pääomatuloa, joten lainan korot ovat kokonaan vähennyskelpoisia. Sen sijaan omaan asumiseen tarkoitetun asuntolainan korot ovat vähennyskelpoisia ainoastaan osittain.

Asuntolainan korkoja ei voi vähentää ollenkaan, jos kyseessä on vapaa-ajan asunto tai täysi-ikäisen lapsen tai isovanhemman käyttöön annettu asunto, josta ei makseta vuokraa tai vuokra on selkeästi alueen hintatasoa alempi.

Ensiasunnon velan korot

Ensiasunnolla tarkoitetaan omassa käytössäsi olevaa asuntoa, josta omistat vähintään 50 % ja jota ennen et ole omistanut vähintään 50 % asunnosta, jossa asut vakituisesti. Jos olet ottanut asuntolainaa ensiasuntoasi varten, eikä sinulla ole pääomatuloja, voit vähentää alijäämähyvityksessä 2 prosenttiyksikköä enemmän 10 vuoden ajan. Alijäämähyvityksestä lisää alempana.

Yksityishenkilön verovähennykset: asuntolainan korot
Tulonhankkimisvelka vai asuntolaina? Koroista saatavat verovähennykset riippuvat siitä, kenen käyttöön asunto tulee.

Tulonhankkimisvelan korot

Merkitse tähän korot sellaisista lainoista, jotka olet ottanut pääomatulon hankkimiseen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vuokratuloihin tai yrittäjäosakkaan osakkeiden hankintaan liittyvät velat. Sijoitusasuntoon otetun asuntolainan korot siis merkitään tulonhankkimisvelaksi.

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksut

Vapaahehtoisesta eläkevakuutuksesta ja pitkäaikaissäästämissopimuksesta maksetut maksut ovat vähennyskelpoisia. Vähennyksen määrä tulisi näkyä veroilmoituksessasi suoraan. Tämä vähennys poikkeaa useista muista siinä, että sitä ei ole mahdollista siirtää puolisolle.

Alijäämähyvitys ja lapsikorotus

Alijäämähyvitystä kertyy silloin, jos sinulla on pääomatulojen vähennyksiä, mutta ei joko ollenkaan pääomatuloja tai vähennyksiä on niitä enemmän. Alijäämähyvityksestä lasketaan 30 %, joka voidaan sitten vähentää ansiotulon verotuksesta. Tämä alijäämähyvityksen osuus on 32 % ensiasunnon korkokuluista. Alijäämähyvityksellä on 1 400 euron yläraja.

Jos sinulla on huollettavia lapsia, voit saada korotusta tähän alijäämähyvityksen enimmäismäärään. Yhdestä alaikäisestä lapsesta myönnettävä korotus on 400 euroa ja kahdesta tai useammasta yhteensä 800 euroa. Yhden lapsen huoltajalla alijäämähyvityksen määrä on 1 800 euroa ja esimerkiksi viiden lapsen huoltajalla 2 200 euroa. Puolisot voivat jakaa lapsikorotuksen keskenään tasan, jos lapsia on useampi. Normaalisti lapsivähennys lasketaan sille vanhemmalle, jonka valtion tulovero on suurempi. Tästä voidaan kuitenkin poiketa, jos huoltajat niin haluavat.

Puolisot voivat siirtää alijäämähyvitystä toisilleen. Jos esimerkiksi puolisollasi ei ole ollenkaan alijäämähyvitystä ja omasi ylittää 1 400 euron rajan, voi ylittävän osan siirtää puolisosi verotukseen. Näin voitte yhdessä vähentää yhteensä 2 800 euroa (ilman lapsikorotusta).

Jos alijäämän suuruus ylittää tämän ylärajan, on ylimenevä osa pääomatulolajin tappiota. Esimerkkejä alijäämähyvityksen laskemisesta löytyy Verohallinnolta.

Verosta tehtävät vähennykset

Nämä vähennykset ovat sellaisia, jotka tehdään suoraan maksettavista veroista, eikä erillisistä tulolajeista.

Kotitalousvähennys

Voit saada kotitalousvähennystä, jos olet teettänyt kotonasi tai vapaa-ajan asunnollasi ulkopuolisen tekemää työtä. Vähennykseen kelpaaviksi töiksi lasketaan tavanomainen kotitaloustyö, tavanomainen hoiva- ja hoitotyö sekä kunnossapito- ja perusparannustyö. Mitä nämä sitten tarkoittavat käytännössä?

Vähennyskelpoisia töitä voivat olla esimerkiksi siivous, ruoanlaitto, catering, lumityöt, kotona tapahtuva lasten- tai vanhustenhoito, kodin remontointi ja putki- ja sähkötyöt. Töistä ei ole kaiken kattavaa listaa, mutta Verohallinto on koonnut listan yleisimmistä palveluista tänne.

Vuonna 2022 voit vähentää 40 % työn hinnasta, jos se on maksettu ennakkoperintärekisterissä olevalle yrittäjälle tai yritykselle. Jos maksat työn palkkana, voit vähentää palkasta 15 % sekä palkan sivukulut.

Vähennys ei kata kuluja kokonaisuudessaan. Vuonna 2022 voit vähentää 40 % työn hinnasta, jos se on maksettu ennakkoperintärekisterissä olevalle yrittäjälle tai yritykselle. Jos maksat työn palkkana, voit vähentää palkasta 15 % ja palkan sivukulut.

Kotitalousvähennys voi olla korkeintaan 2 250 euroa vuodessa vuonna 2022. Lisäksi vähennyksellä on 100 euron omavastuuosuus. Vähennys on henkilökohtainen eikä talouskohtainen, joten saman katon alla asuvien veronmaksajien kannattaa jakaa kustannuksia, jos vähennysten määrä menee yli tämän 2 250 euron. Vähennyksen määrä lasketaan palveluiden arvonlisäverollisesta hinnasta. Huomaa myös, että vähennystä voi hakea ainoastaan työn hinnasta, ei siis työn tekoon tarvituista materiaaleista.

Yksityishenkilön verovähennykset: kotitalousvähennys
Muuton yhteydessä tapahtuvasta loppusiivouksestakin voi saada kotitalousvähennystä

Opintolainavähennys

Opintolainavähennys lasketaan vuoden aikana maksetuista opintolainan lyhennyksistä. Tätä vähennystä saat ainoastaan siinä tapauksessa, että:

 • Olet jo suorittanut korkeakoulututkinnon ja tehnyt sen määräajassa
 • Olet aloittanut opinnot 1.8.2005 – 1.8.2014 välisenä aikana

Jos olet aloittanut opinnot tämän jälkeen, et saa opintolainavähennystä, vaan kuulut silloin opintolainahyvityksen piiriin. Opintolainahyvitys on kertaluonteinen ja verovapaa hyvitys, joka maksetaan, jos sinulla on yli 2 500 euroa opintolainaa valmistuessasi. Opintolainahyvityksestä kerrotaan lisää Kelan sivuilla.

Maksetut elatusmaksut

Jos olet maksanut verovuoden aikana elatusmaksuja alle 17-vuotiaasta lapsesta lainsäädännön mukaisen sopimuksen tai tuomion vuoksi, voit saada elatusvelvollisuusvähennystä. Vähennyksen määrä on 1/8 maksetuista elatusmaksuista – korkeintaan 80 euroa vuodessa yhtä lasta kohden. Jos olet maksanut elatusmaksuja ensimmäistä kertaa, ilmoita lasten nimet ja syntymäajat kohdassa 15.

Lisätietoja

Lisätietoja kohtaan sinun odotetaan selvittävän niitä kohtia, joita olet korjaamassa tai joihin olet lisännyt tietoja.

Tarvittavat liitteet

Jos teet veroilmoituksen sähköisesti, sinulta ei vaadita mitään ylimääräisiä liitteitä. Paperilomakkeen tila on kuitenkin rajoitettu, joten tarvittaessa sinun on täytettävä oikeat lomakkeet ja liitettävä ne mukaan, kun palautat veroilmoituksen. Tarvittavat liitteet on merkitty selkeästi suoraan veroilmoituslomakkeeseen, jotta tiedät, mitä lisätietoja mihinkin kohtaan tarvitaan. Mitään tositteita sinulta ei odoteta, mutta säilytä ne kuitenkin siltä varalta, että verottaja haluaa lisätietoja.

Edellinen artikkeliToiminimen yksityisotto – miten se eroaa palkasta?
Seuraava artikkeliOma-aloitteiset verot

1 KOMMENTTI

 1. Hei
  Voisitteko avata tarkemmin miten ansiotulojen vähennykset menevät tarkemmin kunnallisverotuksessa ja valtionverotuksessa. Eli jos keskituloinen vähentää esim 1500€ tulohankkimiskuluja ansiotuloista ja 2000€ pääomatuloista.
  Sain vähennykset kyllä kunnallisverotukseen, mutta en valtionverotukseen. Nyt ansiotulo on kunnalliseverotuksessa on yli 2500€ vähemmän kuin valtionverotuksessa.
  Miten nämä voi olla erisummat??
  Miten tämä jako menee käytännössä??
  Onko parempi yrittää vähentää KAIKKI vähennykset vain pääomatuloista, poislukien matka -ja yms kulut??

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän
Captcha verification failed!
Captcha-käyttäjän tulos epäonnistui. ota meihin yhteyttä!