Ay:n tai kommandiittiyhtiön verotus

Sekä avoimen yhtiön että kommandiittiyhtiön vastuunalaisia yhtiömiehiä verotetaan samalla tavalla. Henkilöyhtiöt eivät ole erillisiä verovelvollisia, vaan verotus tapahtuu yhtiömiesten omana pääoma- ja ansiotulona. Kommandiittiyhtiön tai avoimen yhtiön yhtiömies voi myös olla toinen henkilö- tai osakeyhtiö. Tässä käsitellään kuitenkin ainoastaan yrityksiä, joiden kaikki yhtiömiehet ovat luonnollisia henkilöitä.

Miten henkilöyhtiöitä verotetaan?

Henkilöyhtiöiksi lasketaan avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö. Näiden kahden välillä on oikeastaan vain yksi merkittävä ero. Se on kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies. Muista yhtiömiehistä poiketen äänettömällä yhtiömiehellä ei ole vastuuta yhtiön veloista ja velvollisuuksista. Hänellä ei myöskään ole oikeutta edustaa yhtiötä eikä yleensä tehdä yhtiötä koskevia päätöksiä. Äänettömän yhtiömiehen valtaa voi tietenkin laajentaa yhtiösopimuksessa, mutta tässä artikkelissa oletetaan, että äänetön yhtiömies toimii ainoastaan yrityksen rahoittajana.

Henkilöyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet ovat siis vastuussa yhteisvastuullisesti ja koko henkilökohtaisella omaisuudellaan yrityksen veloista ja velvoitteista. Tämä siis tarkoittaa sitä, että jos yritys ei kykene hoitamaan velkojaan, voi velkoja periä saataviaan kokonaisuudessaan keneltä tahansa vastuunalaiselta yhtiömieheltä.

Yrityksen tulovero

Osuuskunnasta ja osakeyhtiöstä poiketen henkilöyhtiöt eivät ole erillisiä verovelvollisia. Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ei siis maksa veroa tulostaan, vaan verotus tapahtuu yhtiömiesten henkilökohtaisesta tulosta. Yritykselle silti lasketaan tulos vähentämällä yrityksen menot tuotoista. Henkilöyhtiöt voivat vähentää tappiot tulevien vuosien verotuksessa. Yhtiömiesten tulo-osuus lasketaan mukaan verotuksessa riippumatta siitä, nostavatko he voittoa yhtiöstä. Vero maksetaan ennakkoverona. Tämä tarkoittaa siis sitä, että yrityksen tulot arvioidaan ja verot maksetaan niiden perusteella. Jos veroa on maksanut liikaa, saa sen lopulta veronpalautuksena takaisin. Jos taas veron määrä ei ole ollut riittävä, tulee yrityksen maksaa puuttuva vero jäännösverona.

Tuloksen laskeminen

Yhtiön tulos lasketaan vähentämällä kulut tuotoista. Jos kuluja on enemmän kuin tuottoja, on kausi tappiollinen. Veronalaisiksi tuotoiksi lasketaan kaikki yritystoiminnasta saadut tulot, lukuun ottamatta sellaisia tuloeriä, jotka ovat erikseen säädetty verottomiksi. Vähennyskelpoisia kuluja ovat suoraan yritystoimintaan liittyvät menot. Tällaisia voivat olla esimerkiksi palkat, tarvikkeet ja korkomenot. Sen sijaan esimerkiksi yrityksen saamat sakot ja muut sanktiot eivät ole vähennyskelpoisia menoja.

Veronalaisiksi tuotoiksi lasketaan kaikki yritystoiminnasta saadut tulot.

Ennen kuin yrityksen tulo voidaan jakaa yhtiömiehille, on selvitettävä yrityksen nettovarallisuuden määrä. Nettovarallisuus saadaan vähentämällä tulolähteen varoista tulolähteen velat. Varoiksi lasketaan esimerkiksi kiinteistöt, koneet, kalusto, varasto, myyntisaamiset ja käteisvarat. Veloilla tarkoitetaan yrityksen vierasta pääomaa, joka on tarkoitus maksaa takaisin tulevaisuudessa.

Nettovarallisuuden laskeminen

Nettovarallisuuteen lisätään myös 30 % maksetuista ennakonpidätyksen alaisista palkoista. Mukaan luetaan palkat, jotka yritys on maksanut verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Se, miten nettovarallisuus jakautuu eri yhtiömiesten kesken, määräytyy yhtiösopimuksessa.

Tulon jakaminen pääomatuloon ja ansiotuloon

Ennen tulon verotusta, tehdään tulosta 5 % yrittäjävähennys. Kommandiittiyhtiössä ennen muuta tulonjakoa äänettömälle yhtiömiehelle maksetaan voitto-osuus. Hän saa siis korkoa sijoittamalleen pääomapanokselle. Ellei yhtiösopimuksessa ole muuta sovittu, äänettömällä yhtiömiehellä ei ole oikeutta korkoon, jos yrityksen tilikausi on ollut tappiollinen.  Tämän jälkeen vastuunalaisille yhtiömiehille lasketaan pääomatulon määrä. Pääomatulon määrään vaikuttaa yhtiömiehen osuus yrityksen nettovarallisuuteen sekä tulo-osuuteen. Yhtiömiehen nettovarallisuuden osuuden määrästä lasketaan 20 %. Tämä määrä vastaa yhtiömiehen pääomatulon määrää. Loppuosa verotetaan yhtiömiehen ansiotulona.

Pääomatulon ja ansiotulon verottaminen

Pääomatulon osuudesta maksetaan 30 % veroa 30 000 euroon asti. 30 000 euron ylittävästä määrästä on veroprosentti 34 %. Ansiotulo verotetaan yhtiömiehen henkilökohtaisen ansioverokortin mukaisesti. Yhtiömiehen tulot henkilöyrityksestä lasketaan verotuksessa yhteen hänen muiden tulojensa kanssa.

Ennakkovero

Sekä kommandiittiyhtiön että avoimen yhtiön yhtiömiesten on maksettava veronsa ennakkoverona. Verohallinto laskee veron määrän edellisten vuosien perusteella. Verovuoden ennakkovero lasketaan päättynyttä verovuotta edeltävän verovuoden mukaan. Esimerkiksi vuoden 2021 ennakonveron laskemiseen käytetään vuoden 2019 tietoja. Uuden henkilöyhtiön sen sijaan on itse arvioitava ensimmäisen verokauden tulonsa. Itse yritys ei siis maksa ennakkoveroa, vaan vero lasketaan yhtiömiesten henkilökohtaisen verotuksen mukaan. Tällöin on otettava huomioon myös muusta toiminnasta saadut tulot. Ennakkoveron määrää voi olla hankala arvioida etukäteen, mutta sitä voi säätää pitkin verovuotta, jos tulot muuttuvat. Jos ennakkoveron määrä ei vastaa yhtiömiesten todellisia tuloja, tulee hänen maksaa jäännösveroa tai hän saa veronpalautusta.

Palkanmaksu

Yhtiömiehille voidaan maksaa palkkaa, jos yhtiömies työskentelee yrityksessä. Palkasta on maksettava sivukuluja ja ennakonpidätys tehdään ansiotuloverokortin mukaisesti. Palkan lisäksi yhtiömies on oikeutettu saamaan luontaisetuja, joita voidaan maksaa ainoastaan silloin, kun yhtiömies nostaa yrityksestä palkkaa.

Arvonlisävero

Arvonlisävero on vero, jonka myyjä lisää arvonlisäveron alaisten myyntien hinnan päälle. Henkilöyhtiöiden on tilitettävä arvonlisäverot, jos yrityksen liikevaihto on yli 15 000 euroa vuodessa. Tällöin yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja ilmoittaa sekä maksaa arvonlisäveron joka verokausi oma-aloitteisena verona. Oma-aloitteiset verot siis nimensä mukaisesti on maksettava ilman erillistä maksupyyntöä Verohallinnolta. Yritys laskee itse arvonlisäverojen määrän ja ilmoittaa veron sen mukaan. Oma-aloitteiset verot ilmoitetaan ja maksetaan aina kuukauden 12. päivään mennessä. Jos yrityksen verokautena on yksi kuukausi, maksetaan arvonlisävero päättynyttä verokautta seuraavan kokonaisen kuukauden jälkeisen kuukauden 12. päivä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi toukokuun arvonlisävero ilmoitetaan ja maksetaan heinäkuun 12. päivänä. Yrityksen on mahdollista myös hakeutua pidempään verokauteen, jos toiminta on pienimuotoista. Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin voi hakeutua jo ennen 15 000 euron liikevaihdon rajan ylittämistä.

Yritys on oikeutettu alarajahuojennukseen, jos yrityksen liikevaihto on yli 15 000 euroa, mutta alle 30 000 euroa. Alarajahuojennus on myös laskettava itse ja vähennettävä maksettavista arvonlisäveroista. Huojennus lasketaan kaavalla:

Vero – (liikevaihto – 15 000) * vero / 15 000

Edellinen artikkeliFreelancer-yrittäjyys – joustavuutta työelämään
Seuraava artikkeliKoeaika

1 KOMMENTTI

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän
Captcha verification failed!
Captcha-käyttäjän tulos epäonnistui. ota meihin yhteyttä!